Little Moment in Town

Project Concept / Coordinated by : Jupiter Pradhan

Organized by: Bindu

Date of Event:
25th and 26th of January 2008.
Venue:
Bindu, a space for artists’,
1981 Tanka Prashad Ghumti Sadak, Pradhan Basera, Babar Mahal, Kathmandu, Nepal.
Time: 4 pm to 7 pmParticipant:
1. Ashmina Rajit    /   2. Jupiter Pradhan   /   3. Mahbubur Rahman     (Bangladesh)   /   4. Manish Lal Shrestha   /   5. Prithvi Shrestha   /   6. Sangee Shrestha   /   7. Saurganga Darshandhari   /   8. Sudarshan Bikram Rana   /    9. Sunil Sigdel   /   10. Sunita Rana

%d bloggers like this: